31 augustus 2018

Raadsvragen.

WOZ

Is het college op de hoogte van de onvoldoende die over 2017 uitgedeeld is door de Waarderingskamer inzake de waardering van de WOZ waarden in het samenwerkingsverband Sabewa? De PvdA/GL fractie vraagt een nadere toelichting aan het Colllege van B&W

2018-09-09 schriftelijke vraag PvdAGroenlinks over Sabewa

2018-09-09 bijlage schriftelijke vraag over Sabewa pdf

 

Asbest.

Het Rijk is voornemens om asbestdaken vanaf 2024 te verbieden. De maatregel moet gezondheids- en milieuproblemen door asbest voorkomen. Sanering is op enig moment noodzakelijk. De realisatie van de sanering voor 2024 betekent voor alle betrokken partijen een grote opgave in tijd alsmede financieel. Het verbod in 2024 betekent voor gemeenten op termijn ook een kostbare handhavingsopgave. De Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) heeft onlangs gemeenten opgeroepen in te zetten op een versnellingsaanpak voor asbestdakensanering, en daarmee de handhavingsopgave vanaf 2024 te verkleinen. Zie bijgevoegde brief.

18.0017 Ingekomen schriftelijk vraag fractie PvdA-GroenLinks inzake sanering asbestdaken

18.0017 Ingekomen schriftelijk vraag fractie PvdA-GroenLinks inzake sanering asbestdaken – Bijlage Brief VNG